05/13 1393

نوبران

ای نوبران

ای بهترین جای جهان، ای نوبران / ای در تو زیبایی عیان، ای نوبران

ای دشت و گلزار تو سبز، ای نوبران / ای سنگ و کوه تو چنان درّ گران، ای نوبران

ای هوای عشق و همیاری و شور / در کوههای باصفای تو وزان، ای نوبران

ای که رسته ریشه های مهر تو / در دل پیر و جوان ،ای نوبران

ای آنکه مردان دلیر و شیر تو / پاسدار جای جایت همچو جان، ای نوبران

ای که در روح و روان مردمت / سرشار از تقوا و ایمان ،ای نوبران

چرخبال تو چنان همت کند / تا بمانی تا همیشه جاودان، ای نوبران