05/13 1393

معرفی اعضای شورا دوره سوم

معرفی اعضای دوره سوم شورای اسلامی شهر نوبران:

آقای ضیاءالدین شهیدی(رئیس)

خانم زهرا اصغری(نایب رئیس)

آقای سیف الدین شهیدی(سخنگو

آقای محمود ملکی(خزانه دار)

آقای حیدر طالبی(منشی)